Privacystatement Water-Advies

N.W.A. Wateradvies B.V.

Bij N.W.A. Wateradvies B.V. vinden we uw privacy belangrijk. Daarom hebben we een privacy statement opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

Leeswijzer

Dit privacy statement bestaat uit drie delen namelijk:

 1. Gegevens die N.W.A. Wateradvies B.V. verwerkt  van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven.
 2. Gegevens die N.W.A. Wateradvies B.V. verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers.
 3. Aansprakelijkheid N.W.A. Wateradvies B.V.

Voor de privacy statement van SAM beheerapplicatie verwijzen we u naar het privacy statement van SAM B.V. Bekijk privacy statement SAM

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 4 (vier) weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
N.W.A. Wateradvies B.V.
t.a.v. Privacy officer
Toermalijnring 1328
3316 LC Dordrecht

Of door per e-mail een bericht te sturen naar po@sencon.nl met als onderwerp Inzageverzoek.
 

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop N.W.A. Wateradvies B.V. uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen. Wij streven ernaar binnen 2 (twee) weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

U kunt uw schriftelijke opmerking of klacht sturen aan:
N.W.A. Wateradvies B.V.
t.a.v. Privacy officer
Toermalijnring 1328
3316 LC Dordrecht

Of door per e-mail een bericht te sturen naar po@sencon.nl met als onderwerp Opmerking of klacht privacy statement.

Aanpassen Privacy Statement

N.W.A. Wateradvies B.V. kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de N.W.A. Wateradvies B.V. website te raadplegen. De Privacy Statement is als laatste bijgewerkt op 24 april 2018.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van deze privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in deze privacy statement.

1 Gegevens die N.W.A. Wateradvies B.V.  verwerkt  van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven

Persoonsgegevens die N.W.A. Wateradvies B.V.  van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening; 
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

N.W.A. Wateradvies B.V.  verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

N.W.A. Wateradvies B.V.  kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. N.W.A. Wateradvies B.V.  kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan N.W.A. Wateradvies B.V.  uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

N.W.A. Wateradvies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  

2 Gegevens die N.W.A. Wateradvies B.V.  verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers

Voor de uitvoering van haar missie - het ondersteunen van gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat op het gebied van gemaalbeheer en de dienstverlening hier rondom heen - verwerkt N.W.A. Wateradvies B.V. persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan N.W.A. Wateradvies B.V. beschikbaar stelt en wel uitsluitend  voor het doel waarvoor u deze aan N.W.A. Wateradvies B.V.  heeft verstrekt, te weten:

 1. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving; 
 2. om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer  relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
 3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en indien dit aan de orde is, gezien de vorm van dienstverlening van N.W.A. Wateradvies B.V., u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 4. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. om onze reïntegratieverplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
 6. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 7. om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren. 

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.
         
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

N.W.A. Wateradvies B.V. verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning. 

Indien aan de orde gezien de vorm van dienstverlening van N.W.A. Wateradvies B.V. , kan zij uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan N.W.A. Wateradvies B.V. uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.
N.W.A. Wateradvies B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  

3 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van N.W.A. Wateradvies B.V.  voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,- per gebeurtenis en maximaal € 10.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van N.W.A. Wateradvies B.V. zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences